Menu
Vyhledávání
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Fotogalerie

Informace

Śląski Kościół Ewangelicki A. W.

W co wierzymy, historia Kościoła, struktura organizacyjna, życie Kościoła, organizacje z którymi współpracujemy, ekumenizm i partnerstwo.


W co wierzymy
Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe. W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano: „Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz Zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.”
Historia Kościoła
Reformacja pojawiła się na Śląsku Cieszyńskim jeszcze za życia M. Lutra. Około roku 1550 cały kraj miał już charakter ewangelicki. Książę cieszyński Wacław Adam z rodu Piastów był gorliwym zwolennikiem reformacji; on też nadał ewangelikom pierwszą kościelną strukturę organizacyjną oraz porządek liturgiczny. Syn Wacława Adama, Adam Wacław, stal się katolikiem i zaczął prześladować ewangelików. Wtedy nastał dla nich najgorszy okres. Od 1617 r. zaczęto ewangelikom odbierać kościoły, w 1654 r. odebrano 50 ostatnich. Zabroniono odprawiania nabożeństw ewangelickich, zaś księża wydaleni zostali z kraju. Jednym z nich był pochodzący z Cieszyna ks. Jerzy Trzanowski (1592-1637). Tylko najwierniejsi pozostali przy swoim wyznaniu i spotykali się na tajnych zgromadzeniach w górach i lasach. Dopiero po 55 latach ciężkich prześladowań, dzięki wstawiennictwu króla szwedzkiego, uzyskali cieszyńscy ewangelicy „z łaski” cesarza austriackiego zezwolenie na budowę kościoła Jezusowego na Wyższej Bramie w Cieszynie (1709). Pod wpływem błogosławionej służby cieszyńskich pastorów oraz nauczycieli, mających związki z ruchem pietystycznym, doszło w latach 1709 – 1730 do wielkiego przebudzenia duchowego, którego zasięg rozprzestrzeniał się na szeroką okolicę. Na nabożeństwa potajemnie przybywali ewangelicy aż z Wałaska, Kravařska i dalszych regionów, pomimo tego, że groziły im za to okrutne kary. Potomkowie słuchaczy J. A. Komeńskiego (1592 – 1670) ze Suchdolu nad Odrą, zachęceni kazaniami J. A. Steinmetza do gorliwego naśladowania Chrystusa, opuścili dla wiary swoje bogate posiadłości i założyli w 1722 r. w niemieckiej Saksonii osadę Herrnhut, z której od roku 1732 wysyłano misionarzy do całego świata. Cieszyński kościół Jezusowy stał się w ten sposób ogniskiem misji światowej oraz „matką” dla pozostałych zborów śląskich. W 1781 r. cesarz Józef II wydał Patent Tolerancyjny, który pozwolił ewangelikom na zakładanie nowych zborów i budowę domów modlitwy, jednak bez wieży, z bramą skierowaną tyłem do drogi głównej. Zaraz po tym rozporządzeniu założone zostały zbory w Błędowicach, Ligotce Kameralnej, Nawsiu oraz innych gminach Śląska Cieszyńskiego. Całkowite równouprawnienie z katolikami zyskali ewangelicy dopiero po roku 1848, dzięki tzw. Patentowi Protestanckiemu. Na przełomie XIX i XX wieku dochodzi do nowej fali przebudzenia duchowego, z którego wyrosła Społeczność Chrześciańska oraz diakonia ewangelicka. Niestety, w późniejszym okresie region Śląska Cieszyńskiego dotkliwie poznaczony został konfliktami i walkami na tle narodowościowym. Podczas II wojny światowej uniemożliwiono służbę prawie wszystkim tutejszym pastorom, niektórzy z nich zostali wywiezieni na roboty przymusowe lub aresztowani, jedna piąta księży zginęła w obozach koncentracyjnych. Po II wojnie światowej ustrój komunistyczny wyznaczył sobie za cel całkowite usunięcie religii, dlatego starał się kontrolować oraz ograniczać jakąkolwiek działalność Kościoła. Naciskom tym sprzeciwił się ruch misijny pod kierownictwem pastora Władysława Santariusa (1915 – 1989), z którego wyszło sporo zapalonych i dobrze wyszkolonych pracowników Kościoła. Obecna wolność poznaczona jest piętnem obniżającego się zainteresowania sprawami wiary chrześciańskiej; jest więc dla Kościoła wielkim wyzwaniem do pracy na polu misji i diakonii.
Struktura organizacyjna
Kościół ma około 29 000 członków należących do 20 parafii. Imperatyw misyjny Jezusa prowadzi nas do usiłowań o zakładanie nowych samodzielnych zborów w miejsce dotychczasowych stacji kaznodziejskich lub misyjnych. Mamy 36 księży, 3 kapelanki szpitalne oraz dziesiątki dobrowolnych pracowników, którzy troszczą się o wzrost duchowy członków Kościoła. Najwyższym organem Kościoła jest Synod. Kościołem kieruje Rada Kościelna składająca się z 9 osób (4 ordynowanych i 5 nieordynowanych członków). Na czele Kościoła stoi biskup ks. dr Stanisław Piętak oraz kurator Kościoła inż. Adam Cieślar. Zastępcą biskupa jest ks. Jan Wacławek, zaś wicekuratorem Kościoła p. Marta Czyžová. Kościół działa na stosunkowo małym terytorium o długości ok. 100 km i szerokości ponad 40 km w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej, mimo to w ostatnich latach rozwija swą działalność w Pradze, Brnie oraz Bruntalu i okolicach.
Życie Kościoła
Służba duszpasterska obejmuje swym zasięgiem wszystkie pokolenia. Centralnym punktem życia Kościoła jest zwiastowanie ewangelii oraz udzielanie sakramentów. Oprócz regularnych nabożeństw istnieje możliwość kultywowania wiary i studiowania Słowa Bożego w ramach godzin biblijnych, komórek zborowych oraz grup modlitewnych. Dzieciom zwiastowane jest Słowo Boże w szkółkach niedzielnych, w ramach nauki religii w szkołach oraz podczas nauki konfirmacyjnej. Młodzież pokonfirmacyjna spotyka się w grupach dorostu (14 - 17 lat) i młodzieży (17 – 25 lat). Prowadzona jest intensywna praca z młodzieżą starszą, młodymi rodzinami, kobietami, mężczyznami, średnią oraz najstarszą generacją. Ludziom, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji pomaga Diakonia Śląska w swych 45 ośrodkach. Obok tej instytucjonalnej służby dobroczynnej do dyspozycji pacjentów są kapelani szpitalni, pełniący swoje zadania w ośrodkach służby zdrowia. Zbory oferują także pomoc dzieciom ulicy oraz ludziom uzależnionym od alkoholu. W ośrodkach penitencjarnych pracują kapelani więzienni, zaś niektóre zbory biorą udział w służbie probacyjnej, w ramach której mogą ludzi, którzy stanęli w konflikcie z prawem, zachęcać do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Główny nacisk kładziony jest w Kościele na studium Biblii, społeczność modlitewną oraz życie według norm Pisma Świętego. Do uwielbiania Boga zachęcają wiernych grupy muzyczne i śpiewacze (mieszane, żeńskie, męskie, dziecięce), do ulubionych należą zespoły młodzieżowe oraz orkiestry dęte. Lata doświadczeń upewniają nas, iż dla wzrostu żywej wspólnoty zasadnicze znaczenie ma aktywna działalność zborowników w ciągu całego tygodnia, współgrająca z inspirującymi nabożeństwami niedzielnymi i świątecznymi. Regularnie wydajemy „Evangelický kalendář – Kalendarz Ewangelicki” oraz miesięcznik „Přítel – Przyjaciel”.
Organizacje, z którymi współpracujemy
W ramach Kościoła działa Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska, która wykonuje cały szereg wyżej wspomnianych zadań, a także działa w innych dziedzinach życia religijnego. Do ważnych wydarzeń należą tygodnie ewangelizacyjne w Śmiłowicach.
Drugą organizacją działającą w ramach Kościoła oraz wyrastającą z tych samych korzeni jest Diakonia Śląska. Jest organizacją niepubliczną, której uwaga skoncentrowana jest na pracy wśród osób intelektualnie i fizycznie niepełnosprawnych, seniorów, rodzin patologicznych, dzieci i młodzieży oraz osób z marginesu społecznego.
Ewangelików, zwłaszcza narodowości polskiej, zrzesza Evangelická společnost – Towarzystwo Ewangelickie, które aktywność przejawia zwłaszcza w dziedzinie oświaty i kultury.
Kościół jest założycielem szkół działających w ramach Diakonii Śląskiej oraz Kościelnej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu. Na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego działa od 1993 roku studium magisterskie w zakresie katechetyki, którego założycielem oraz gwarantem jest również nasz Kościół.
Ekumenizm i partnerstwo
Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania wchodzi w skład rodziny wspólnot chrześcijańskich zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów w RC. Jesteśmy członkami Światowej Federacji Luterańskiej, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Światowej Rady Kościołów. Prowadzimy partnerską współpracę z Kościołem Ewangelickim w Braunschweigu (Niemcy), Samodzielnym Kościołem Ewangelicko-Luterańskim z siedzibą w Hannowerze (SELK) oraz Kościołem Ewangelicko-Luterańskim w USA (ELCA). Rozwijamy współpracę z Kościołami w wielu krajach europejskich i USA.
We wszystkich tych przedsięwzięciach mamy na względzie życzenie apostoła Pawła: „Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich... Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi” (1 Tes 3,12-13).

Související články:
Historické kořeny Slezské církve evangelické a. v. (10.10.2007)
| Autor: jak | Vydáno dne 11. 10. 2007 | 5116 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
19.04.2018: Sušská rybka na Facebooku
Informujeme, že stránku našeho farního sboru najdete také na Facebooku: Sušská rybka Fb. Można tam znaleźć wszelkie aktualne informacje dotyczące życia zborowego oraz ciekawych inicjatyw, godnych polecenia.

18.03.2018: Zpráva ze života a práce sboru za rok 2017
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

12.12.2017: Porządek nabożeństw - 2018 - Přehled bohoslužeb

Právě vyšel nový přehled služeb Božích na rok 2018. V "papírové" podobě jej můžete obdržet od prosince v kostele při bohoslužbách nebo ve sborovém domě. Celý pořádek je ke stažení zde.


12.03.2017: Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2016
Výroční zprávu ze života a práce sboru najdete zde.

© 2003-2019 sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Havířově-Prostřední Suché
Tento web byl vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.