Apoštolské vyznání víry

 

11. 3. 2020

Úvodem

Hlavní text: 1K 15,1-5

Nejstarší vyznání, Tři stránky křesťanského vyznání, Vznik Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry, Jazyk vyznání a náboženská řeč, Vyznání jako svědectví, Trojiční struktura křesťanských vyznání

 

Výklad prvního článku

25. 3. 2020

Věřím

Hlavní text: Ř 10,1-10

O tom, co víra není, Víra ve SZ, Víra jako spolehnutí na Boha, Víra jako výhled k cíli, Víra a lidská aktivita, Víra Boží

1Te 4,14

 

22. 4. 2020

V Boha

Hlavní text: 5M 6,1-8

NC: jediného, Ďábel není druhý bůh, Bůh jako osoba

 

13. 5. 2020

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země

Hlavní text: 1M 1,1 – 2,4

NC: všeho viditelného i neviditelného

2M 19 – 20

 

Výklad druhého článku

27. 5. 2020

I v Ježíše Krista

Hlavní text: Mk 8,27-38

Ježíš jako Boží zjevení, Kristus

Iz 2,2-4; Mi 4,1-3; 1S 16,1-13

 

10. 6. 2020

Syna jeho jediného, Pána našeho

Hlavní text: Ř 1,1-6

NC: jednorozeného Syna Božího, Pána Ježíše Krista

Ž 2,7; Mt 16,16

 

24. 6. 2020

Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny

Hlavní text: Fp 2,5-11

Ježíšovo lidství, Ježíšovo božství – způsob vyjádření, Ježíšovo předvěké zrození z Boha, Ježíš jako světlo, Nestvořený Ježíš jako prostředník stvoření, Kristův sestup z nebe pro záchranu lidí, Početí z Ducha a narození z Panny, Ježíš jako pravý člověk musí být novým člověkem, Biologie nebo teologie?

J 3,13

 

9. 9. 2020

Trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován

Hlavní text: 1P 2,21-24

NC: Byl za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta, byl umučený Proč se mluví o Ježíšově smrti? Jiné možné výrazy zástupnosti Ježíšova utrpení, Jak se Pilát dostal do kréda, Ukřižování – dokreslení zástupnosti

Iz 53; Ga 3,13

 

23. 9. 2020

Umřel, Byl pohřben, Sestoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých

Hlavní text: 1P 3,18-22

NC: byl umučen, podle Písma

Třetí den – podle Písma, Vstal z mrtvých, Ježíšovo zmrtvýchvstání – naděje pro všechny, Kristovo zmrtvýchvstání jako událost nového druhu, Víra a vzkříšení

1K15,3n; Mk 16,6; 1P 1,21

 

14. 10. 2020

Vstoupil na nebesa, Sedí na pravici Boha, Otce, Odkud přijde soudit živé i mrtvé

Hlavní text: Ef 1,20-23

NC: vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Znovu přijde ve slávě, Modely budoucnosti, Království bez konce

L 24,50n; Žd 1,3; 2K 5,10; Zj 22,20

 

Výklad třetího článku

11. 11. 2020

Věřím v Ducha svatého

Hlavní text: 1K 12,3-11

NC: Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků

Který z Otce i Syna vychází – problém filioque, Dary Ducha, Duch a křest

1K 2,11-13a; Ef 4,4-6; Ř 6,1-11

 

25. 11. 2020

Svatou církev obecnou

Hlavní text: Sk 2,42-47

NC: Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev

Svatá církev, Obecná církev, Církev a svět

Ř 12,6-8; Ef 5,27; Ef 1,22n

 

9. 12. 2020

Svatých obcování, Hříchů odpuštění

Hlavní text: L 15,20-24

NC: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů

Neodpustitelný hřích? Křest a odpuštění

Žd 12,22n; Mt 18,21-35

 

13. 1. 2021

Těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen

Hlavní text: 1Te 4,13-18

NC: Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Závažnost smrti, Cíl lidského života

Ř 3,21-31; 1K 15,20-28; J 5,24

jak

jak