„Luterańska tożsamość i ekumenizm“ – to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Książka zawiera dokumenty Instytutu Badań Ekumenicznych Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) oraz ŚFL, dotyczące tożsamości wyznaniowej luteranizmu i zobowiązań światowej wspólnoty luterańskiej wobec ruchu ekumenicznego.

Publikacja jest dokumentem studyjnym przeznaczonym zarówno do indywidualnej refleksji, jak i do pracy w ramach grup parafialnych czy konferencji duchownych. W warstwie teologicznej wypływa on z kluczowej dla luteranizmu autorefleksji, iż reformacja Kościoła nie jest faktem dokonanym, historycznym artefaktem z przeszłości, ale wciąż się dzieje, jest wydarzeniem, w którym Bóg nieustannie powołuje i przemawia do wspólnoty stwarzanej przez Słowo Boże, także sakramentalnie. Ma to szczególne znaczenie w czasie wielowymiarowych i często radykalnych przemian w (samo)świadomości Kościoła spowodowanych różnymi okolicznościami, także pozareligijnymi (pandemia), które współkreują rzeczywistość wokół Kościoła i w nim samym.

Nowa publikacja jasno pokazuje, że stawianie pytania o tożsamość nie jest czymś pobocznym lub dowolnym dla luteranizmu, ale wynika z samego sedna ewangelickiej refleksji o Kościele.

Nie chodzi zatem o sezonowy kaprys czy wymyślone przez teologów ‘prace interwencyjne’, których celem byłoby zajmowanie się Kościoła samym sobą, ale o egzystencjalną, a więc istotną dla sensu i celu misji Kościoła duchową pracę nad sobą. Dla Kościoła, który w nazwie i teologii, odwołuje się do reformacyjnego dziedzictwa, proces (re)definiowania tożsamości w obliczu starych i nowych wyzwań jest zasadniczy.

Angażując się ekumenicznie, Kościoły luterańskie poważnie podchodzą do postulatu reformatorów, którzy chcieli zreformować cały Kościół, jednak to roszczenie nie powinno się realizować w odrzuceniu innych Kościołów – dokument ‚Luterańska tożsamość‘.

Publikacja zawiera Przedmowę reprezentantów gremiów odpowiedzialnych za jej wydanie, a także Wprowadzenie przygotowane przez dr. hab. Jerzego Sojkę, redaktora merytorycznego tekstu. Omówione zostało tło historyczne dokumentów, z których pierwszy jest właściwie kompilacją dwóch tekstów powstałych w sporych odstępach czasowych. Główną częścią „dokumentu tożsamościowego“ stanowią trzy zestawy tez, podejmujące centralne tematy teologii luterańskiej (1), doświadczenia ekumeniczne (2) oraz związane z nimi refleksje nad kontekstualnością i wyzwaniami, z jakimi konfrontowane są Kościoły ewangelicko-luterańskie w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, zarówno w perspektywie zewnętrznej (ekumenia), jak i wewnętrznej (napięcia, kształtowanie tożsamości).

Drugi dokument – „Zobowiązania Światowej Federacji Luterańskiej na Ekumenicznej Drodze do Wspólnoty Kościelnej” koncentruje się na ekumenicznych aspektach luterańskiej tożsamości, które dość mocno wybrzmiały już w pierwszym wspomnianym dokumencie. Tekst pogłębia teologiczne i kościelne doświadczenie jubileuszu 500-lecia reformacji, wiążąc luterańskie rozumienie ekumenizmu z myśleniem o tożsamości luterańskiej jako takiej.

Książka została wydana staraniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, w tym szczególnie Komisji ds. teologicznych i pastoralnych Synodu oraz Polskiego Komitetu Krajowego ŚFL. Inicjatywę wydawniczą wsparł Niemiecki Komitet Krajowy ŚFL ze środków Zjednoczonego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Niemiec (VELKD).

Źródło: ewangelicy.pl

jak

jak

Leave a Reply