V těchto dnech se v našem mediálním a politickém prostoru opět rozproudily vášnivé a polarizující debaty na téma tzv. manželství pro všechny. V poslanecké sněmovně se bude projednávat možnost uzákonit tzv. manželství pro všechny, tedy pro stejnopohlavní páry. Na druhé straně je zde snaha ústavně ukotvit manželství jednoho muže a jedné ženy. Diskuse o stejnopohlavních vztazích se vedou i v některých církvích. Zarmoutilo nás rozhodnutí synodu největší evangelické církve v naší zemi, Českobratrské církve evangelické, který na svém zasedání dne 27. května 2023 umožnil ve své církvi žehnání stejnopohlavním párům.

Tímto pastýřským listem chci vás, členy naší církve, ujistit, že k této problematice zastáváme postoj, který schválil Synod naší církve v roce 2019 a je vyjádřen v Dokumentu k otázkám lidské identity, sexuality a rodiny.

V kapitole o manželství v tomto dokumentu čteme: „Bible prezentuje manželství jako Bohem ustanovený intimní a zároveň vzájemně obohacující svazek jednoho dospělého muže a jedné dospělé ženy. Tento model manželství byl ustanoven při stvoření a jako původní Boží záměr byl potvrzen Ježíšem Kristem.“

Dále v Dokumentu čteme: „Nemůžeme přijmout modely spolužití, které jsou alternativou k tradičnímu manželství, protože jsou narušením původního dobrého Božího plánu s člověkem a manželstvím. Za hříšné tedy považujeme společné soužití bez sňatku… Odmítáme praktikovanou homosexualitu a všechny další sexuální experimenty mimo ochranný rámec manželství jednoho muže a jedné ženy…“

Uvědomujeme si, že nejsme dokonalí, máme své hříchy a potřebujeme pomoc a odpuštění milostivého Boha. Vnímáme, že někteří prožívají v oblasti sexuality zmatek, zranění a nenaplnění. Tyto situace jsou složité a bolestné pro ty, kteří jimi procházejí, ale i pro jejich blízké okolí.

Modlím se o to, aby naše sbory byly otevřené i pro lidi, kteří mají jinou sexuální orientaci. Vytvářejme v nich prostor k vzájemnému naslouchání, a ne k odsuzování, k doprovázení, a ne k zavrhování. Učme se nést společně břemena jedni druhých. V Ježíši Kristu je plnost života a identita Božích dětí.

Zakončím opět citací uvedeného dokumentu: „Boží milost léčí a obnovuje. Ona zachraňuje. Proto Ježíš Kristus přišel na tento svět. Apoštol Pavel zapsal: „Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě.“ (1. Timoteovi 1, 15) “

Přeji Vám Boží moudrost, pokoj ze vztahu k Ježíši Kristu a radost ze služby našemu Pánu.

Tomáš Tyrlík, biskup
jak

jak