Dětský klub Paprsek nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity dětem a mládeži v lokalitě Havířov-Prostřední Suchá. Činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách a cílem naší činnosti je napomáhat dětem v celkovém osobnostním rozvoji. Děti se v klubu seznámí se základy křesťanské etiky, učí se vzájemnému respektu i spolupráci.

Pravidelné schůzky klubu probíhají každé úterní odpoledne v budově Slezské církve evangelické a. v. na ulici Budovatelů 3. Na schůzkách se děti mohou zapojit do společného zpěvu, jsou pro ně připraveny vzdělávací aktivity, soutěže a jiné sportovní a kreativní činnosti. Kromě těchto pravidelných setkání jsou v průběhu roku pro děti organizovány rovněž výlety a tematicky zaměřené speciální kluby. Klub Paprsek dětem poskytuje možnost vhodného a smysluplného využití volného času formou přiměřenou věku a schopnostem dětí.

Nabídku volnočasových a vzdělávacích programů využívá okolo 40 dětí ve věku 4-16 let. Cílovou skupinou jsou především děti z lokality Havířov-Prostřední Suchá, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

Činnost klubu je podporována z prostředků Magistrátu města Havířova. Děkujeme!

jak

jak

Leave a Reply