Milé sestry a milé bratři,
v souvislosti s šířící se pandemii nemoci Covid-19 vyhlásila Vláda České republiky stav nouze. Tento stav potrvá minimálně 30 dnů. V tomto čase jsou zakázána veškerá soukromá i veřejná shromáždění s účastí nad 30 osob. Věřím, že tato preventivní opatření přinesou uklidnění situace a očekávané výsledky vedoucí k zamezení šíření epidemie koronaviru. Prosím, abyste tato mimořádná opatření plně respektovali.
Ještě před několika týdny jsme sledovali informace, co se děje v důsledku šíření koronaviru v Číně. A přitom jsme si mysleli, že se nás to netýká. Je to daleko od nás. Jenže velmi rychle se ukázalo, že v našem globalizovaném světě se nejen informace, ale i viry šíří velmi rychle. Dnes se to dotýká každého z nás.
Prožíváme postní období. A uprostřed něho jsme se i my dostali na určitou poušť – osamocení, samoty. I Pán Ježíš byl veden (některé překlady puzen) Duchem svatým na poušť, aby tam trávil čas se svým nebeským Otcem. On tam byl 40 dní. Nyní bylo oznámeno, že stav nouze potrvá alespoň 30 dní. To je už poměrně dostatečně dlouhá doba k zastavení a přemýšlení o směřování našeho života. Vezměme i tuto situaci jako příležitost k zastavení, duchovní proměně a obnově našeho vztahu s Pánem…

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK
 

Modlitba biskupů z Číny, kde se nemoc Covid-19 vyskytla poprvé

Pane Bože, Ty jsi zdrojem veškerého dobra. Přicházíme k Tobě, abychom společně vyprošovali Tvé milosrdenství. Ty jsi stvořil vesmír v harmonii a kráse, ale my, naší pýchou jsme zničili chod přírody a vyprovokovali ekologickou krizi, která zasáhla naše zdraví a blaho lidské rodiny. Prosíme Tebe o odpuštění.

Shlédni Bože milosrdně na náš dnešní stav, když se nacházíme na vrcholu virové pandemie. Dej, abychom mohli ještě zakusit Tvou otcovskou péči. Obnov pořádek a harmonii a obnov v nás jednomyslnost a nové srdce, abychom mohli pečovat o naši zemi, jako její dobří hospodáři.

Do Tvých rukou svěřujeme všechny nemocné a jejich rodiny. Přines zdraví jejich tělům, jejich myslím a jejich duším. Dovol, ať mají účast na Velikonočním Tajemství Tvého Syna. Dopomoz všem členům naší společnosti plnit úlohu a posilnit ducha solidarity mezi námi.

Podepírej lékaře a zdravotnický personál v přední linii, sociální pracovníky a vychovatelé. Přispěchej na pomoc obzvláště těm, kteří potřebují zdroje na ochranu svého zdraví.

Věříme, že Ty jsi hybatelem dějin člověka a Tvoje láska může změnit v dobro náš osud, a to navzdory tomu, jaký je stav nás lidí. Daruj pevnou víru všem křesťanům, aby uprostřed strachu a chaosu mohli přinášet misii pokoje, kterou jsi jim svěřil.

Ó, Bože, požehnej hojně naší lidskou rodinu, a odstraň veškeré zlo. Osvoboď nás od pandemie, která nás zasáhla, abychom Tebe mohli slavit a děkovat Tobě našimi obnovenými srdci.

Neboť Ty Jsi Dárce života a s Tvým Synem a naším Pánem Ježíšem Kristem v jednotě s Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

jak

jak

Leave a Reply