Střípky historie

– během reformace v 16. století přijímají vrchnost a poddaní v Suché augsburské vyznání

– r. 1592 výstavba dřevěného evangelického kostela v Horní Suché

– 26. 3. 1654 tzv. náboženská komise uzavírá a odebírá evangelíkům kostel v Horní Suché (jako jeden z 50 tehdy uzavřených evangelických chrámů Páně)

– 1654 – 1664 evangelický duchovní Jan Pragenus se ukrývá na zámku v Dolní Suché

– v následujících desetiletích jsou luteránští pastoři Samuel Fiducius a Alexander Pragenus učiteli dětí majitelů Suché, Golkovských a Harasovských

– tajné bohoslužby v době protireformace v lese mezi Suchou a Lazy

– r. 1709 po době protireformace první bohoslužby v Těšíně a zahájení stavby Ježíšova kostela

– r. 1782 evangelíci získávají povolení ke stavbě kostela v Bludovicích na základě tolerančního patentu z roku 1781

– r. 1852 založení polské evangelické školy v Prostřední Suché

– 12. 11. 1860 první pohřeb na nově zřízeném evangelickém hřbitově v Prostřední Suché (vedle školy)

– r. 1872 výstavba dřevěné kaple s věží a třemi zvony (jeden z nich pocházel z věžičky přestavěné školy, další dva byly financovány dárci z řad sborovníků)

– r. 1916 zvony z kaple zrekvírovány pro válečné účely

– 3. 8. 1924 na místě dřevěné kaple začíná stavba zděné kaple; posvěcení základního kamene

– 2. 8. 1925 vysvěcena kaple se 156 místy k sezení

– r. 1927 otevření kaple na hřbitově v Horní Suché (pro katolické i evangelické věřící)

– r. 1929 otevření polské evangelické školky v Prostřední Suché

– 28. 11. 1937 vysvěcení kostela vzniklého rozšířením stávající kaple v Prostřední Suché

– r. 1946 první konfirmace v kostele v Prostřední Suché (27 dětí ze Suché, 10 ze Stonavy)

– 14. 1. 1949 souhlas k osamostatnění farního sboru

– 31. 10. 1949 posvěcení varhan postavených firmou Jana Tučka z Kutné Hory

– r. 1958 převzetí evangelického hřbitova u kostela do správy státních orgánů

– 50. – 80. léta 20. století jsou obdobím největší devastace území v důsledku důlních škod; kostel a jeho okolí se postupně propadá o více než 17 metrů, spodní voda zaplavuje část hřbitova, ten je uzavřen

– r. 1991 začíná rekultivace hřbitova a areálu kostela, v následujících letech je hřbitov vrácen farnímu sboru a znovu otevřen

– r. 1991 navrácení budovy bývalé evangelické školky zestátněné po 2. světové válce; otevření sborového domu

– 25. 5. 1993 odhalení pamětní desky na budově sborového domu věnované Jiřímu Sargánkovi

– 31. 10. 1993 vysvěcení opravené kaple v Horní Suché, která byla zachráněna před demolicí

– r. 2001 generální oprava kostela

– 19. 8. 2001 znovuotevření a posvěcení kostela

– 2011 zhotovení křtitelnice dle projektu Hany Bučkové, vybraného na základě soutěže studentů ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity

– 3. 8. 2014 výsadba Dubu reformace u příležitosti 90. výročí posvěcení základního kamene kostela

– 12. 11. 2017 posvěcení varhan po generální opravě

– 28. 10. 2018 výsadba Lípy republiky u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR

– 4. 9. 2022 výsadba Stromu vzdělávání na místě evangelické školy, u příležitosti 170. výročí jejího vzniku

 

Okruchy historii

– w okresie Reformacji XVI w. zwierzchność i poddani Suchej przyjmują wyznanie augsburskie

– 1592 budowa drewnianego kościoła ewangelickiego w Suchej Górnej

– 26.03.1654 tzw. komisja religijna zamyka i odbiera ewangelikom kościoł w Suchej Górnej (jako jedną z 50 zamkniętych w tym czasie świątyń ewangelickich)

– 1654 – 1664 na zamku w Dolnej Suchej ukrywa się duchowny ewangelicki Jan Pragenus

– w kolejnych dziesięcioleciach nauczycielami dzieci właścicieli Suchej, Gołkowskich i Harasowskich są luterańscy księża Samuel Fiducius i Aleksander Pragenus

– tajne nabożeństwa w okresie kontrreformacji w lesie między Suchą a Łazami

– 1709 pierwsze po okresie kontrreformacji nabożeństwo w Cieszynie i rozpoczęcie budowy kościoła Jezusowego

– 1782 ewangelicy uzyskują zezwolenie na budowę kościoła w Błędowicach, na podstawie Patentu Tolerancyjnego z 1781 r.

– 1852 powstanie polskiej szkoły ewangelickiej w Suchej Średniej

– 12.11.1860 pierwszy pogrzeb na nowo założonym obok szkoły cmentarzu ewangelickim w Suchej Średniej

– 1872 na cmentarzu wybudowana zostaje drewniana kapliczka z wieżą i trzema dzwonami (jeden pochodził z wieżyczki przebudowanej wieżyczki szkoły, 2 dalsze ufundowali indywidualni ofiarodawcy)

– 1916 dzwony z kaplicy zostają zarekwirowane na cele wojenne

– 3.08.1924 na miejscu drewnianej kaplicy rozpoczyna się budowa kaplicy murowanej; poświęcenie kamienia węgielnego

– 2.08.1925 zostaje poświęcona kaplica z 156 miejscami siedzącymi

– 1927 otwarcie kaplicy na cmentarzu w Suchej Górnej, mającej służyć wiernym wyznania katolickiego i ewangelickiego

– 1929 otwarcie polskiej ochronki ewangelickiej w Suchej Średniej

– 28.11.1937 poświęcenie kościoła powstałego w wyniku rozbudowy dotychczasowej kaplicy w Suchej Średniej

– 1946 pierwsza konfirmacja w kościele w Suchej Średniej (27 dzieci z Suchej, 10 ze Stonawy)

– 14. 01. 1949 zgoda na usamodzielnienie parafii

– 31.10.1949 poświęcenie organów zbudowanych przez firmę Jan Tuček z Kutnej Hory

– 1958 cmentarz ewangelicki obok kościoła zostaje przejęty przez władze państwowe

– lata 50. – 80. XX w. to okres największej dewastacji terenu na skutek szkód górniczych; kościół wraz z okolicą opada stopniowo o ponad 17 metrów, wody gruntowe zalewają część cmentarza, następuje jego zamknięcie

– 1991 rozpoczyna się rekultywacja terenu cmentarza i okolicy kościoła; w kolejnych latach cmentarz zostaje odzyskany przez zbór i ponownie otwarty

– 1991 odzyskanie odebranego po II wojnie światowej przez władze państwowe budynku dawnej ochronki ewangelickiej, otwarcie domu zborowego

– 25.05.1993 odsłonięcie tablicy poświęconej Jerzemu Sargankowi na budynku domu zborowego

– 31.10.1993 poświęcenie uratowanej przed rozbiórką i wyremontowanej kaplicy w Suchej Górnej

– 2001 remont generalny kościoła

– 19.08.2001 ponowne otwarcie i poświęcenie kościoła

– 2011 kościół zyskuje chrzcielnicę według projektu Hany Bučkovej, wyłonionego w wyniku konkursu wśród studentów atelieru rzeźby Fakultetu Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego

– 3.08.2014 zasadzenie Dębu Reformacji przy okazji 90. rocznicy poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół

– 12.11.2017 poświęcenie organów po remoncie generalnym

– 28.10.2018 zasadzenie Lipy Republiki z okazji 100-lecia Republiki Czechosłowackiej

4.09.2022 zasadzenie Drzewa Edukacji w miejscu, gdzie znajdowała się szkoła ewangelicka, przy okazji 170. rocznicy jej powstania

 

Ilustracje: Darina Krygiel
jak

jak