1. Nadále platí prosba o modlitby za klienty a pracovníky Slezské diakonie, střediska Domova pro seniory Sarepta v Komorní Lhotce, kde řadí koronavirus a také za Diakonat Eben Ezer v Dzięgielowě a oba dva domovy Emaus a Emaus 2. Je nakaženo několik sester a pracovníků, víme že zemřeli již i pastor Emil Gajdacz a biskup Jan Szarek, virus je již i mezi klienty domovů seniorů, nemocná je mezi jinými mamka našeho pastora. Modleme se za nemocné, aby měli lehký průběh nemoci, prosme o sílu pro pracovníky při zvládání této náročné situace, prosme o další ochotné spolupracovníky, kteří by mohli pečovat o klienty. Prosme za Boží ochranu, pokoj v srdci, důvěru a naději v Hospodina. Prosme o moudrost a správná rozhodnutí do nastávajících dnů a také o ochranu a Boží objetí.

2. Zatím jsou veškerá setkání ve sboru zrušena, také samozřejmě celocírkevní Konference rodin, kterou máme na plakátech, doplnila seznamu akcí, které se letos konat nebudou.

3. V pátek jsme měli první internetové setkání biblické a modlitební. I toto je možnost, jak být spolu v době, kdy je vzájemné setkávání omezeno. Navíc by to byla příležitost zúčastnit se společenství bratří a sester pro některé osoby nemocné – možná by jim někdo z děti či vnoučat technicky pomohl, aby se mohli půlhodinky sdílení, modlitby a společenství Božího slova zúčastnit. Samozřejmě, je to limitováno technikou – kdo jí však máme aneb máme možnost jí pro někoho zajistit, zkusme toho využít. Další skupinka se bude konat za týden v pátek v 18:00 h; můžeme vám poslat link, skrze který si stáhnete aplikaci Zoom a připojíte se.

4. Pokud byste chtěli na příští neděli se zúčastnit služeb Božích zde v kostele v 8:45 nebo v 10:00 h, anebo ve stejný čas ve sborovém domě, nahlaste se prosím u pastora Janusze Kożusznika, osobně buď telefonicky (731 102 364) – pořád platí limit 6 osob na bohoslužbě.

5. Ve čtvrtek 15. října zemřela v domově Slezské humanity v Orlové-Lazech bp. Evženie Chwistková, v poslední době bytem v Horní Suché, ul. Sportovní, předtím však v Havířově-Prostřední Suché, ul. Mlýnská 876. Prožila 80 let. Pohřeb se bude konat dne 26. října v Horní Suché, v úzkém rodinném kruhu.

Přímluvná modlitba

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když čelíme další vlně koronaviru, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat. Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká. Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době.

Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj.

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost a moudrost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni. Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj. Ježíši Kriste, uzdrav nás. Amen.

Přání pokoje

Ať všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám odpouští naše hříchy, nás zachová svojí milostí v témže Ježíši Kristu, našem Pánu, abychom mohli mít věčný život. Amen.

jak

jak

Leave a Reply