Dnia 7 sierpnia 2020 roku minęła 50. rocznica śmierci s. Jadwigi Kunert,  diakonisy, która swoje życie służby związała najpierw z warszawskim diakonatem „Tabita“, zaś po II wojnie światowej z Diakonatem Żeńskim „Eben-Ezer“ w Dzięgielowie, gdzie była kierowniczką nowicjatu, a później zastępczynią siostry przełożonej.

Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa był jej osobistym Panem i Zbawicielem, obdarzył s. Jadwigę szczególnym darem nauczania i wykładania Bożego Słowa w dziele ewangelizacji i misji w ewangelickim Kościele w Polsce. W mocy Ducha Świętego zwiastowała moc ewangelii Chrystusowej na licznych ewangelizacjach w całej Polsce. Prowadziła wykłady biblijne dla młodzieży i kobiet, przemawiała też na rożnych konferencjach. Jeździła po  parafiach i prowadziła godziny biblijne i rekolekcje. W diakonacie prowadziła kurs biblijny dla diakonis i uczennic Roku Służby dla Pana. Od pierwszego Tygodnia Ewangelizacyjnego aż do śmierci zasiadała w kierownictwie Tygodni. Prowadziła na nich ewangelizacje, wykłady, studia biblijne, grupy dyskusyjne, rozważania poranne i wieczorne. Prowadziła przygotowania dla pracowników szkoły niedzielnej dla dzieci czy spotkania braterskie i przygotowania do godzin biblijnych itd. Była wielką i żarliwą modlicielką, niezwykłym mówcą, odważną kobietą, przemawiała zawsze z  wielkim  charyzmatem i inteligencją, jako wierny świadek ewangelii, który dzięki działaniu Ducha Świętego budził setki serc w bardzo różnym wieku do nowego życia. Ta praca ewangelizacyjna pozostawiła po dziś dzień trwały i jakże błogosławiony ślad w naszym Kościele.

Siostra Jadwiga Kunert urodziła się 7 czerwca 1907 roku w Warszawie. 16 lipca 1924 roku wstąpiła do Ewangelickiego Diakonatu „Tabita“ w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Ewangelickim Szpitalu Sióstr Tabitanek. Pracowała w charakterze pielęgniarki w domu starców przy parafii Trójcy Świętej w Warszawie. W latach 1929-35 pracowała w domu wypoczynkowym „Tabita“ w Skolimowie. W celu pogłębiania wiedzy z zakresu Starego i Nowego Testamentu wyjechała do szkoły biblijnej do Malcke w Niemczech. W późniejszych latach była wykładowczynią w szkole biblijnej w Warszawie. Po trudnych latach wojny i tragicznych przeżyciach Postania Warszawskiego przeniosła się do Dzięgielowa i rozpoczęła służbę w Zakładach Opiekuńczo-Wychowawczych „Eben-Ezer“. W latach pięćdziesiątych włączyła się z wielkim zapałem  w pracę ewangelizacyjną naszego Kościoła ewangelickiego.
Siostra Jadwiga zmarła 7 sierpnia 1970 roku w wieku 63 lat w Dzięgielowie. Pogrzeb odbył się 10 sierpnia z kaplicy diakonatu na cmentarz w Dzięgielowie.

Ze wspomnień diakon Janiny Kisza-Bruell: „Dla Siostry Jadwigi dzielenie się Jezusem w zwiastowaniu i przebywanie w Jego obecności było życiową koniecznością. Emanowała optymizmem i dużą dozą Bożego humoru. Gdy podchodziła do miejsca, z którego miała zwiastować Boże Słowo, była bardzo skupiona. Promieniowała błogosławieństwem przebywania z Bogiem“.

Wdzięczni dziś jesteśmy Bogu, za Jej życie, służbę i świadectwo wiary – Soli Deo Gloria!

Siostry diakonise z Diakonatu „Eben-Ezer“ w Dzięgielowie i duszpasterze

jak

jak

Leave a Reply