Zveme Vás ke studiu Písma svatého a poznávání dějin jeho vzniku. Biblické hodiny se konají vždy 2. a 4. středu v měsíci, od 15:00 h, ve sborovém domě na ul. Budovatelů 3.

 

11. 9. 2019

Na prahu dějin (1800-1030 př. Kr.) Dt 26,5-9

Bible, Více než tisíc let, Ústní tradice, Doba soudců, Objevuje se abeceda, Historické příběhy, písně, zákonná ustanovení (Sd 5,1-31)

 

25. 9. 2019

Zrod prvních literárních děl (1030-587 př. Kr.) 1Sm 8,4-22

a) Vznik království (1031-933 př. Kr.). Jahvistická tradice, Písně a naučení

b) Severní království (933-722 př. Kr.). Kazatelé nového stylu, Elohistická tradice

c) Jižní království (933-578 př. Kr.). Deuteronomistický kodex, další proroci (Gn 12,2-3;1Kr 17-19; Dt 12-26; Iz 1-39)

 

9. 10. 2019

Čas zkoušek (587-50 př. Kr) Ž 137,1-5

a) Exil (587-538 př. Kr.). Smuteční písně, Dva mimořádní mužové Boží, Zákon svatosti, Kněžský spis, Deuteronomistické dějiny

b)Návrat (538-333př. Kr.). K Bibli, Poslední proroci, Tóra, Žalmy, Knihy moudrosti

c) Noví uchvatitelé (333-50 př. Kr.). Jeruzalém v centru, Tradičně a přesto otevřeně, Bůh svůj lid neopustil (Ez; Iz 40-55)

 

23. 10. 2019

Starozákonní kánon L 4,16-30

Uzavření SZ, Dílo masoretářů, Septuaginta, Samaritanský pentateuch, SZ u Ježíše a apoštolů (Mt 5,17)

 

13. 11. 2019

Na přelomu věků (50př. Kr. – 50 po Kr.) Fp 2,6-11

Dobové pozadí, Ježíš Nazaretský, Ústní tradice, První křesťanské sbory, Evangelium mezi národy, Liturgické texty, Ježíšova slova a činy (1K 15,3-5; L 22,19n)

 

27. 11. 2019

Velké množství dopisů (asi 50-100 po Kr.) Ga 1,11-24

a) Pavel, apoštol národů (asi 34-64 po Kr.)

b) Církev v bouři (asi 65-100 po Kr.). Pavlovy dopisy; obecné epištoly

 

11. 12. 2019

Evangelia pro čas krize (asi 65-90 po Kr.) L 1,1-4

Evangelium Ježíše Krista, Opravdová kázání, Mk – neboli nesnadná víra, Mt – neboli účinná víra, Lk – neboli víra pro všechny (Mk 1,1 a 15,39; Mt 5,6.20 a 28,16-20)

 

8. 1. 2020

Setkání v rámci Aliančního týdne modliteb (6. – 10. 1. 2020) – sborový sál SCEAV Těrlicko, 17:00 h

 

22. 1. 2020

Okrajová společenství (85-100 po Kr.) J 20,31 a 21,20-25

a) Janovo evangelium. Skupina milovaného učedníka, Rozhodující obrat, Kniha pro víru

b) Listy Janovy

c) Zjevení Janovo (Apokalypsa). Ježíšův testament J 13-17

 

12. 2. 2019

Vznik a kanonizace Nového zákona 2Tm 3,10 – 4,5

Jediná kniha, první sbírky křesťanských textů, NZ kánon

 

26. 2. 2019

Doba pokání Ž 51,1-21

Popeleční středa – začátek postního období

jak

jak