Miroslav Danyś: Diakonie v srdci Evropy

Historická společnost HEREDITAS z.s., jejímž záměrem a cílem je studovat dějiny protestantismu Těšínského Slezska vydala český překlad knihy Miroslava Danyśe Diakonie im Herzen Europas – Diakonie v srdci Evropy (překlad z německého originálu: David Pasz).

Jak sám autor vyznává, jeho kořeny vyrůstají z této slezské země u Těšína a jeho srdce bije v tom „srdci Evropy“ – Těšínském Slezsku. Těšínské knížectví, kterému dal Pán Bůh do vínku nerostné bohatství, se během staletí stalo středem zájmů okolních mocností. Stalo se tak přirozeně nejen zemi Slezanů, mluvících „po našemu“, původním staroslovanským nářečím, ale také zemi Poláků, Čechů, Němců, Slováků, Rómů a Židů. Nelze se tedy divit, že vlivem různých politických událostí, zejména ve 20. století, dostalo „srdce Evropy“ pořádnou hypertenzi. To, že zde nedošlo k úplnému kolapsu, můžeme přičítat duchovnímu životu obyvatel. Již od Lutherovy reformace se její myšlenky a důrazy staly podstatou zdejší církve. Navzdory různým pronásledováním se zde uchovala živá víra, kterou charakterizovalo označení „tvrdý, jako luterská víra u Těšína“. Křesťanská víra a láska nebyla jen náboženskou teorií, ale motivaci pro každodenní život navzdory protivenstvím. O cestách, kterými působilo Kristovo evangelium lásky v srdci Evropy a osobnostech, které je zvěstovaly, přináší svědectví tato publikace Miroslava Danyśe.

Obzvlášť precizně tyto cesty víry charakterizoval pastor Vladislav Santarius, osobnost působící v období komunismu. Na základě Kristova evangelia formuloval šest základních principů křesťanské víry, které jsou v této knize také uvedeny. Církev má podle něj zde na zemi dvě úlohy: První je evangelizace, kterou nazval „biblickou cestou spasení“, druhou je diakonie, kterou nazval „biblickou cestou života“. Právě diakonie, služba lásky bližnímu, má být obsahem života každého člověka znovuzrozeného přijetím Kristovy oběti. Projevem lásky k Bohu nemají být jen slova, ale láska činná, projevena ve skutcích obětování samého sebe, v poskytování pomocí potřebným.

Máme za to, že předkládaný aktualizovaný český překlad knížky „Diakonie v srdci Evropy“ poslouží zejména česky mluvícím členům církve a pracovníkům diakonických institucí k motivaci ve službě bližním a k poznání historických a duchovních kořenů našich předků, žijících zde, v „srdci Evropy“. Knihu můžete koupit ve sborech Slezské církve evangelické a. v., ve vybraných knihkupectvích, nebo přímo v sídle vydavatele: Historická společnost HEREDITAS, Dukelská 264/5, 737 01 Český Těšín (muzeum.hereditas@gmail.com).

Adam Cieślar, předseda Historické společnosti HEREDITAS

jak

jak