Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Zdroj: vira.cz

 

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když čelíme další vlně koronaviru, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat. Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká. Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době.

Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj.

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost a moudrost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni. Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj. Ježíši Kriste, uzdrav nás. Amen.

jak

jak

Leave a Reply