Dne 29. března 2020 se mělo v našem sboru konat sborové shromáždění a volby pastora. Kvůli pandemii koronaviru bylo odloženo.

Sborové presbyterstvo rozhodlo, že se spojí toto volební shromáždění s letošním 95. výročím posvěcení kostela dne 2. srpna 2020, v 8:45 h.

Program bohoslužby bude koncipován tak, aby shromáždění bylo slavnostní a úřední záležitosti aby nenarušovaly děkovný charakter setkání Božího lidu.

Naším hostem, který bude zvěstovat Boží slovo a zároveň povede volby, bude biskup Slezské církve evangelické a. v. Mgr. Tomáš Tyrlík.

Žádáme všechny členy farního sboru nad 18 let, aby se zodpovědně ujali své povinnosti, zúčastnili se voleb v hojném počtu a ve shodě s vlastním svědomím a přesvědčením odevzdali své hlasy. Nezmeškejte nové datum konání volebního sborového shromáždění!

Sborového pastora volí sborové shromáždění. Sborové shromáždění je nejvyšším orgánem farního sboru. Tvoří je všichni členové sboru, kteří do dne konání jeho zasedání dovršili 18 let. Seznam členů oprávněných k hlasování bude k nahlédnutí alespoň 14 dnů před volbou v úředních hodinách na farním úřadě. Námitky přijímá presbyterstvo do 6 dnů před volbou a rozhoduje o nich.

Jelikož do úřadu sborového pastora bude kandidovat senior Těšínsko-havířovského seniorátu, volby řídí osoba pověřená církevní radou (v tomto případě bratr biskup osobně). Volba sborového pastora je vždy tajná.

S výsledkem volby pak seznámí presbyterstvo členy sboru, po přijetí volby zvoleným kandidátem presbyterstvo sdělí výsledky volby církevní radě. Církevní rada po přijetí sdělení ve lhůtě do 30 dnů potvrdí platnost volby sborového pastora. Pastor bude zvolen na období nejbližších 10 let.

Součástí shromáždění bude i hlasování o zprávě ze života sboru, kterou většina z Vás obdržela do poštovních schránek koncem března nebo začátkem dubna. Pro připomenutí jí opět uvádím níže; dotisk bude k dispozici i v kostele od nejbližší neděle.

 

Sprawozdanie z życia religijno-kościelnego Parafii ŚKEAW w Hawierzowie Suchej za rok 2019

Wstęp biblijny

Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. Z dnia na dzień zmieniła się rzeczywistość, w której żyjemy. Zgromadzenie Zborowe, które miało mieć miejsce w niedzielę 29 marca 2020 r. jest na razie przesunięte do czasu, aż będzie mogło się odbyć. Na razie nie możemy się zgromadzać w naszych kościołach i kaplicach, spotykać w domach zborowych, na parafiach. Biskup naszego Kościoła Tomáš Tyrlík w ostatnim „Słowie biskupa” dostępnym także na naszych stronach internetowych powiedział: „Stanęliśmy wszyscy w obliczu nowych i zupełnie nieoczekiwanych wyzwań. Trzeba będzie połączyć siły i nawzajem sobie pomagać. Wiele rzeczy, które traktowaliśmy jako coś oczywistego, zmieniło się w mgnieniu oka. A my poznajemy, że na tym świecie nie ma nic pewnego ani oczywistego. (…) Zależy nam na was. Jesteście dla nas cenni, tak jak Panu zależy na każdym pojedynczym człowieku. Mam nadzieję, że dostrzegacie naszą otwartość i to, że jako Kościół, duszpasterze i współpracownicy na niwie Pańskiej jesteśmy tu dla was i z wami. Poszukujemy nowych sposobów i form komunikacji, spotykania się za pośrednictwem internetu. Miejcie proszę zrozumienie i cierpliwość względem niektórych rozwiązań, które podejmujemy na bieżąco”.

Nasi duszpasterze starają się z wami kontaktować za pośrednictwem telefonu, W internecie dostępna jest bogata oferta nabożeństw on-line, możemy także uczestniczyć w nabożeństwach emitowanych przez ČT i TVP. Poprzez „Suską Rybkę” można w prosty sposób znaleźć materiały do nabożeństw domowych: krótki porządek, rozmyślanie w obydwu naszych językach oraz nagrany akompaniament do dwóch pieśni, czeskiej i polskiej na każdy nowy tydzień. Kilka razy w tygodniu pojawia się na „Suskiej Rybce” nowy audio felieton – słowo pastora. Poza tym na bieżąco umieszczane są tam nowe, ciekawe artykuły.

Przede wszystkim jednak jesteśmy razem w modlitwie. Codziennie o godz. 20:00; poza tym można wpisywać się w łańcuch modlitewny w specjalny terminarz w internecie. Dzięki Bogu jednak do tego, by być razem z Bogiem, by z Nim na co dzień rozmawiać, nie potrzebujemy żadnych technologii poza ofiarą Jego Syna, dzięki której śmiemy przychodzić przed Boży tron, a Pan patrzy na nas jako na odkupionych i oczyszczonych krwią Baranka… Możemy z ufnością zwracać się do Niego jako do kochającego Ojca. Czyńmy to jak najczęściej, podczas rodzinnych chwilek nad Słowem Bożym, w indywidualnym cichym czasie z Nim, wołając w każdej chwili dnia. On słyszy, chce słuchać tego, z czym do Niego przyjdziemy, wie jak nam smutno i ciężko. Jego miłość do nas się nie zmienia. On jest wciąż taki sam. Przychodźmy do Niego z wiarą i modlitwą.

Statystyka

Zbór nasz liczy 327 dusz. W roku sprawozdawczym miało miejsce 11 chrztów; z tego 9 odbyło się w języku czeskim, 2 w języku polskim.

Ślubów w roku sprawozdawczym nie było.

Odbyło się 9 pogrzebów; 3 kobiet, 6 mężczyzn; 2 w języku czeskim, 5 w polskim, 2 wspólne; 5 z kościoła, 2 na Szumbarku, 2 w Suchej Górnej; 4 do grobu, 1 do grobowca, 4 do kremacji.

Konfirmacji w roku sprawozdawczym nie było.

Prezbiterzy i pracownicy zborowi

Podczas ubiegłorocznego Zgromadzenia Zborowego wybraliśmy prezbiterstwo na kolejną czteroletnią kadencję. Jego skład jest następujący: Růžena Jurczková (kuratorka zboru), Piotr Tacina (wicekurator, delegat na Synod), Pavlína Prokopová, Bronisław Kadłubiec, Jan Marek, Roman Mikula, Karol Molinek, Lech Nierostek, Karel Pawlas, Bogdan Tacina. Prezbiterstwo zbierało się w miarę regularnie w pierwszy piątek nieparzystego miesiąca, bieżące sprawy rozwiązywane były podczas spotkań nadzwyczajnych zwołanych w przewidzianym trybie lub w gronie zawężonym (wydział prezbiterstwa) po niedzielnych nabożeństwach.

Pastorem zboru jest ks. Janusz Kożusznik, którego druga 10-letnia kadencja kończy się jesienią bieżącego roku. W związku z tym 29. 3. miały odbyć się wybory, zgłoszony jest jeden kandydat, dotychczasowy duszpasterz. Jak na razie wybory nie mogą się odbyć do odwołania. Termin Zgromadzenia Zborowego ogłoszony zostanie w czasie późniejszym.

Duszpasterzem pomocniczym był ks. Ondřej Prokop, który jest kapelanem szpitalnym w Fakultní nemocnici Ostrava, pomaga także w służbie duszpasterskiej w szpitalu hawierzowskim, gdzie jako kapelanka służy jego małżonka Pavlína Prokopová. Od stycznia br. ks. Prokop służy także częściowo w zborze w Stonawie. Poza tym obsługiwał większość godzin biblijnych na terenie miasta Hawierzowa (przeważnie zbór błędowicki). Do Ostrawy Poruby jeździli też na nabożeństwa ochotnicy z naszego zboru.

Służbę kasjerki zborowej pełni z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem p. Krystyna Tacinowa. Księgowość prowadzi p. Hana Mikešová z Szumbarku, zborowniczka parafii w Olbrachcicach. Pracę z dziećmi prowadzi i koordynuje katechetka s. Edita Nierostková, która pracuje także w szkołach na terenie zborów w Cierlicku, Olbrachcicach, Stonawie i Hawierzowie Błędowicach. Agendę cmentarza prowadzi s. Pavlína Prokopová, która wykonuje tę pracę dobrowolnie, obok swojej służby duszpasterskiej w Szpitalu z Polikliniką Hawierzów oraz innych, prywatnych placówek służby zdrowia na terenie miasta. Nad stroną techniczną prac na cmentarzu czuwa br. Karol Pawlas, prezbiterzy Jan Marek, Piotr Tacina i Bogdan Tacina i in. nieodpłatnie zajmują się utrzymaniem terenów zielonych wokół kościoła. Dziękujemy wszystkim za ich wielkie zaangażowanie w pracę parafialną.

Podczas nabożeństw niedzielnych i świątecznych w kościele oraz kaplicach, podczas pogrzebów i ślubów, godzin biblijnych, spotkań dla kobiet oraz nierzadko nabożeństw i godzin biblijnych w domach opieki na terenie miasta akompaniują nam nasi organiści Helena Folwarczna oraz Jakub Prokop. Należy tutaj podkreślić ich dyspozycyjność w obliczu wielu innych obowiązków.

Dziękujemy pp. Marii i Tadeuszowi Farnym za troskę o budynek kościoła, siostrom Růžence Jurczkowej i Helence Hennerowej za utrzymanie porządku w domu zborowym, pp. Elżbiecie Przeczkowej oraz Zofii Buryjanowej za troskę o kaplicę w Suchej Górnej, braciom Leszkowi i Zbyszkowi Nierostkom, Leszkowi Durczokowi, za utrzymanie zieleni przy domu zborowym. Służbę kościelnego w kaplicy w Suchej Górnej pełni br. prezbiter Roman Mikula, zaś w kościele w dyżurach zmieniali się w roku sprawozdawczym bracia: Stanisław Firla, Karol Molinek, Lech Nierostek, Zbyszek Nierostek, Karol Pawlas, Jan Spišak i Bogdan Tacina. Wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom w pracy parafialnej należy się ogromne uznanie za serce i wkład pracy, za współodpowiedzialność za pracę zboru, wielką aktywność i zaangażowanie.

W obecnym czasie kwarantanny siostry nasze aktywnie włączyły się w akcję szycia maseczek ochronnych. Dziękujemy za ich ofiarną służbę, dziękujemy tym, którzy darują materiały, kroją je, a także braciom, którzy dostarczają gotowe maseczki i służą transportem. Serdeczne „Bóg zapłać” wam wszystkim za waszą pracę i służbę – dotyczy to wymienionych w tym oraz dalszych punktach, jak również wszystkich niewymienionych z imienia i nazwiska.

Majątek zboru

W dziedzinie prawno-majątkowej nie zaszły w roku sprawozdawczym żadne zmiany.

Nabożeństwa

W roku sprawozdawczym miało miejsce w naszym zborze 78 nabożeństw: 57 w kościele, 14 w kaplicy w Suchej Górnej, 7 w domu zborowym. W sumie wzięły w nich udział 3172 osoby, co czyni średnio 40,6/nabożeństwo. Według harmonogramu odbywały się też w roku sprawozdawczym nabożeństwa w szpitalu, sanatorium Kochová na Szumbarku, w domu opieki Helios w Hawierzowie, jak również godziny biblijne w domach opieki i nabożeństwa w kaplicy na Szumbarku oraz w Żywocicach w ramach pomocy zborowi błędowickiemu.

Obok miejscowych duszpasterzy Słowem Bożym służyli gościnnie: ks. Artur Woltman (Bielsko-Biała), ks. Vilém Szlauer (emeryt – Ostrawa), diak. Zdena Pastuszková (ŚKEAW Czeski Cieszyn), ks. Jakub Retmaniak (LEKAW – Gródek), ks. Marcin Pilch (ČCE Czeski Cieszyn), ks. Marek Londzin (Dzięgielów), diak. Zbyszek Kaleta (Oldrzychowice), kaz. Radim Toman (CASD).

Spowiedź i Komunia Święta

Obok spowiedzi i Komunii Świętej udzielanych indywidualnie (w domach lub szpitalu), podczas 27 nabożeństw spowiednio-komunijnych w kościele, w kaplicy w Suchej Górnej oraz domu zborowym (Wielki Czwartek) do Sakramentu Ołtarza przystąpiło łącznie 739 komunikantów; średnio 27 osób. Spowiedź i Komunia Święta odbywają się zawsze w ramach nabożeństwa, podczas nabożeństw w kościele dwa razy w miesiącu.

Praca z dziećmi i młodzieżą

Nedělní besídka

Nedělní besídka je v Suché velmi skromná. Do besídky chodí 4 děti a těm se střídavě věnují 4 vedoucí. Je dobré, že se do této služby zapojilo více vedoucích, což umožňuje pravidelné střídání, všem děkuji za spolupráci. Nedělní škola je otevřená pro všechny děti, když už se budeme moci opět scházet, můžete povzbudit k účasti své děti, vnoučata, pravnoučata… (Edita Nierostková)

Výuka náboženství

Náboženství je ve školách vyučováno v režimu „zájmového útvaru“ – křesťanského (biblického) kroužku:

– ZŠ Mládežnická, Havířov Podlesí: Křesťanský kroužek je ve čtvrtky od 12:45 do 14:15 hod. Od září 2019 kroužek navštěvuje 8 žáků (leden-červen 2019 : 11 žáků, od září 2019: 8 žáků. Celkem v roce 2019 křesťanský kroužek navštěvovalo 15 žáků). Vyučující: Edita Nierostková.

– ZŠ v Horní Suché: Setkání probíhají v pátky od 12:35 do 13:50 hod. Od září 2019 je do křesťanského kroužku v této škole přihlášeno 12 děvčat. Z toho je 10 žákyň šestých tříd a se skupinou se pracuje velmi dobře, protože mezi dětmi nejsou výrazné věkové rozdíly (leden-červen 2019: 13 žáků, od září 2019: 12 žáků. Celkem v roce 2019 křesťanský kroužek v této škole navštěvovalo 19 žáků). Vyučující: Edita Nierostková.

– Polskie przedszkole Sucha Górna: Setkání je v pátky od 12:00 hod. a od září 2019 je přihlášeno 14 dětí. Vyučující: Edita Nierostková.

– PSP Sucha Górna: lekcje miały miejsce w każdy piątek. Do czerwca 2019 brało w nich udział 8 uczniów (I stopień 5, II stopień 3) Od września 2019 r. 9 uczniów. Nauczający: ks. Janusz Kożusznik.

Klub „Paprsek“

Paprsek je křesťanským volnočasovým klubem pro děti a mládež, který již dlouhá léta funguje při našem sboru. Klub navštěvují především romské děti a věkové rozmezí přicházejících je velmi široké, protože klub občas navštěvují kromě školních dětí i maminky s malými dětmi a miminky. Jsem ráda, když na klub přicházejí i dospělí, přispívá to k větší kázni dětí. Klubová setkání jsou v úterý odpoledne v našem sborovém domě. Hlavní náplní klubových setkání je biblické vyučování a zpěv, ale děti se vždy velmi těší i na svačinu, kterou pro ně na každém klubu připravujeme.

Kromě pravidelných setkání jsme v roce 2019 organizovali i prázdninové kluby a vyrazili jsme s dětmi na celodenní výlet do ZOO v Olomouci. V průběhu roku nechyběly ani tradiční akce jako je Velikonoční párty, Mikuláš a Vánoční besídka. V roce 2019 klub Paprsek navštěvovalo přes 70 dětí. Klub navštěvují především děti z lokality Havířov-Prostřední Suchá, ale početná skupina dětí dojíždí rovněž ze Šumbarku.

Za spolupráci v klubu děkuji svému manželovi Zbyszkovi Nierostkovi, sestře Aleně Sztefkové, i všem dalším, kteří jakýmkoli způsobem napomáhají k fungování klubu. Finančně činnost klubu v roce 2019 podpořilo částkou 5000 Kč i Statutární město Havířov. Misijní činnost mezi dětmi v Havířově-Suché a okolí byla v roce 2019 podpořena rovněž částkou 25000 Kč z Misijního fondu SCEAV. (Edita Nierostková)

Godziny biblijne

Godziny biblijne odbywały się w sali domu zborowego w 2. oraz 4. środę miesiąca o godz. 15:00. Składały się z egzegezy wyznaczonego tekstu biblijnego oraz wykładu tematycznego. Własnie zakończyliśmy cykl „Jak powstawała Biblia”, a rozpoczęliśmy nowy „Nasze wyznanie”, poświęcony Apostolskiemu Wyznaniu Wiary (w związku z Rokiem Wyznania i Służby). Cykle tematyczne przygotował ks. Ondřej Prokop. W spotkaniach nie brakowało także dyskusji przy herbacie i kawie oraz słodkim poczęstunku. W spotkaniach brało w nich udział ok. 10-15 osób. Kiedy już będziemy mogli ponownie się spotykać, zachęcam do udziału w tych spotkaniach, które są bardzo cenne, ubogacające, a prowadzą je uczestnicy spotkań, według kolejności koordynowanej przez kuratora honorowego br. Antonína Jurečkę, któremu za jego zaangażowanie chcemy gorąco podziękować.

W 1. oraz 3. środę miesiąca odbywały się godziny biblijne w domu seniora Humanity Śląskiej w Suchej Górnej. Prowadził je pastor, udział brało ok. 20 mieszkańców domu bez różnicy wyznania. Regularnie dochodziły także s. Elżbieta Przeczkowa i Zofia Buryjanowa, a niekiedy także p. kurator Růžena Jurczková, przynosząc uczestnikom nie tylko pozdrowienia od parafii i informacje o ciekawych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Kościele, ale także pozdrowienie w formie smakołyków.

Współpraca z kierownictwem i personelem ośrodka była wzorcowa, opiekunki chętnie pomagały klientom dostać się do świetlicy na spotkanie, przedtem przypominałyą i zachęcały do udziału. Mieszkańcy domu seniora bez względu na przynależność kościelną byli też wiernymi czytelnikami miesięcznika „Přítel-Przyjaciel”, a polskojęzyczni słuchaczami audycji ekumenicznej „Głos Chrześcijan”.

W ramach współpracy na terenie miasta Hawierzowa pastorzy suscy prowadzili także godziny biblijne na 10 innych miejscach (domach seniora, kaplicach, na farze w Błędowicach).

Spotkania kobiet

Spotkania kobiet odbywały się co miesiąc (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) w 3. środę miesiąca od godz. 16:00. Prowadziła je z wielką ofiarnością i pomysłowością s. Marylka Marek. Frekwencja wahała się w granicach 20-25 pań.

Pierwszą część spotkania wypełniało nauczanie biblijne, prowadzone fachowo i na wysokim duchowym poziomie przez prowadzącą. Tematy ustalane są zawsze na rok do przodu, a ich plan jest dostępny w internecie na blogu „Suska Rybka”. W drugiej części następowało przekazanie życzeń (i upominków) jubilatkom oraz spotkanie przy stołach, z przekąską przygotowaną przez panie – najczęściej jubilatki lub s. Dankę Firlową.

Panie brały także udział w konferencjach kobiet – wiosennych oraz jesiennych w Dzięgielowie, urządzanych przez CME KE-A w Polsce oraz w Trzyńcu, organizowanych przez siostry z naszego Kościoła. Wyjazd organizowany był zawsze samochodami.

Niniejszym niech mi wolno będzie wyrazić słowa uznania i podziękowania dla s. Marylki Marek za prowadzenie spotkań na wysokim poziomie oraz służbę zachęcania pań do udziału w różnych inicjatywach i wyjazdach, koordynacji wyjazdów itp. Prosimy zarazem o modlitwy, by po przerwie pojawiły się na spotkaniach nowe osoby spragnione poznawania woli Bożej w codziennym życiu.

Chór kościelny

W naszym zborze działa chór, którego dyrygentem jest br. Jan Marek. Jesteśmy mu wdzięczni, że oprócz przypominania pieśni z dawniejszego repertuaru, uczy także pieśni nowych, opracowując do niektórych z nich akompaniament, z którego (nagranym) towarzyszeniem chór może później śpiewać.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania zarówno panie, jak i panów. Brakuje zwłaszcza męskich głosów, a obecność każdej osoby jest dla nas niezwykle cenna. Cieszymy się na czas, kiedy znowu będziemy mogli spotykać się po obecnej wymuszonej przerwie, która jednak ma na celu dobro i ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. W tym miejscu prośba zwłaszcza do chórzystów: trwajmy w modlitwie, niechaj ona nas łączy. Możemy w tych chwilach śpiewać z pamięci pieśni, które głęboko utkwiły w naszej pamięci i nimi się modlić!

Media i wydawnictwa

Blog (czasopismo internetowe) „Suska Rybka”, który przez lata był naszą dumą i chlubą, i doskonale się sprawdzał w kontakcie wirtualnym ze zborownikami oraz sympatykami naszego zboru na różnych krańcach świata, ponownie działa i jest nader żywy! To zasługa prezb. Bogdana Taciny, który wiele godzin poświęcił tworzeniu nowej strony w zupełnie innym niż dotychczas programie, odpowiadającym dzisiejszym wymaganiom technicznym, graficznym oraz bezpieczeństwa.

Już pod koniec roku sprawozdawczego znaleźć można było na „Suskiej Rybce” mnóstwo potrzebnych informacji oraz ciekawych artykułów i zdjęć z życia zboru, Kościoła i szerszej ekumeny. Szczególnie ważną rolę pełni nasz zborowy blog w chwili obecnej, kiedy z powodu kwarantanny nie możemy się spotykać – na „Suskiej Rybce” możemy znaleźć (albo w prosty sposób zostać przekierunkowani jednym kliknięciem czy dotknięciem ekranu telefonu) aktualne audio rozmyślania pastora, audycje i transmisje nabożeństw, materiały do domowych chwilek nad Słowem Bożym przygotowywane dwujęzycznie na każdy nowy tydzień przez naszych księży, artykuły i ważne bieżące informacje, wspomnienia i informacje o pogrzebach, pieśni (także akompaniamenty) i modlitwy. W archiwum pod nagłówkiem MEDIA znajdziemy nagrania z wszystkich nabożeństw sprzed kwarantanny, dotychczasowe numery miesięcznika „Přítel-Przyjaciel” oraz dotychczas zarejestrowane audycje Czeskiego Radia „Głos Chrześcijan”.

Jeżeli mamy dostęp do inernetu, nie bójmy się korzystać z tego łatwo dostępnego i użytecznego narzędzia naszej wzajemnej komunikacji, które znaleźć możemy pod adresem: www.sucha.cz

Oprócz klasycznej „Suskiej Rybki” możemy także odwiedzać stronę zborową pod tą samą nazwą na Facebooku. Pomóżmy także skorzystać z tych materiałów tym z naszych bliskich, którzy nie potrafią czy nie mogą korzystać z komputera i internetu.

Ponieważ dostępne środki techniczne pozwalały na tanie drukowanie materiałów dobrej jakości, na wszelkie imprezy zborowe zapraszaly nas także w roku sprawozdawczym plakaty czy zaproszenia kolorowe i na dobrym papierze, zaś o pracy zboru informowały wydawnictwa, których nakład bardzo szybko się wyczerpywał (prawie zawsze robiliśmy dodruki). Na bieżąco zamieszczaliśmy także nieodpłatnie zaproszenia na imprezy zborowe w informatorze miejskim „Radniční listy“ docierającym bezpłatnie do wszytkich gospodarstw domowych na terenie miasta oraz „Informatorze” gminy Sucha Górna.

Správa hřbitova

V roce 2019 proběhlo na faře 12 pravidelných setkání první pondělí v měsíci v odpoledních hodinách. Několik schůzek z důvodu zaplacení poplatku za hrobové místo bylo mimo úřední hodiny. Nájemci hrobových a urnových míst jsou vyzýváni k uhrazení nájmu písemnou formou. Někteří uhradí poplatek v hotovosti během úředních hodin, jiní využívají internetové bankovnictví a smlouva o nájmu hrobového místa je pak vystavena později. Základní informace ze Zákonu o pohřebnictví 256/2001Sb. jsou uvedeny ve Smlouvě o pronájmu HM a na nástěnce hřbitova. V loňském roce došlo k několika zrušení hrobových míst, ale také k pronájmu nových.

Od roku 2020 naše presbyterstvo navýšilo poplatky za hrobová místa na našem hřbitově, a to ze 40,- za m² za rok na 50,- za m². Poplatky jsou nižší než na městském hřbitově na Šumbarku či sborových pohřebištích v Bludovicích, a srovnatelné s poplatky na městem spravovaných hřbitovech v Prostřední Suché (katolický a komunální), jak rovněž na hřbitovech v Horní Suché či Těrlicku. Veškeré služby a práce, které vykonávají naši sborovníci, jsou konány bez nároku na odměnu. Pravidelně několikrát v roce proběhla údržba hřbitova pod vedením br. Karla Pawlase a sekání trávy (br. Jan Marek a br. Petr Tacina). Také sborové sestry se přidaly k uklízení chodníku, křovin a okolí. Děkuji všem za čas a péči o hřbitov.

Pastor zpracoval nový Řád veřejného pohřebiště SCEAV v Havířově-Suché, který byl schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem územního plánování a stavebního řádu, a následně sborovým presbyterstvem. Povinný obsah řádu veřejného pohřebiště byl rozšířen o nové položky zákonem č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nový řád nabyl účinnosti dnem schválení a nahradil tak v celém rozsahu řád pohřebiště ze dne 1. 2. 2004. (Pavlína Prokopová)

Sprawy gospodarcze

W ciągu całego roku sprawozdawczego na bieżąco prowadzone były prace związane z utrzymaniem naszych obiektów: kościoła i domu zborowego oraz ich otoczenia. W związku z tym szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się wszystkim, którzy w ramach brygad i poza nimi w prace te się włączali – ogromne dzięki i wielkie „Bóg wam zapłać” za wasz wkład!

W domu zborowym nastąpiła wymiana głónych drzwi wejściowych, wykonany został nowy cokół od całej strony południowej oraz wybudowane nowe schody. Na powyższe prace otrzymaliśmy dotację z Funduszu Napraw i Inwestycji (FOI) naszego Kościoła, pokrywającą połowę kosztów. Dziekujemy w tym miejscu br. Piotrowi Tacinie za koordynację prac, wszelkie fachowe konsultacje oraz praktyczne „dopieszczenie” ostatecznego wyglądu nowych schodów (malowanie poręczy, prace ziemne, układanie kostek chodnikowych wzdłuż schodów i muru).

Kilka słów na zakończenie

Nie wiemy, jak długo trwać będzie okres kwarantanny. Módlmy się, by Bóg darował ludzkości swą łaskę, i byśmy za jakiś czas mogli znowu powrócić do rzeczywistości, w której będziemy rozwijać nasze zdolności i możliwości, snuć i realizować plany na przyszłość. Bóg ma dla nas swój doskonały plan. Ma dla nas przyszłość, dlatego nie porzucajmy nadziei i ufności w Nim pokładanej. Jego perspektywa otwiera nas na świat, w którym nie będzie wirusów ani innych chorób, nie będzie łez, smutku, płaczu i przygnębienia. Oczekujmy tego świata teraz i w wieczności. Apostoł Paweł nas w swym liście zachęca: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,6.7). Tego pokoju wam wszystkim z serca życzymy i o niego się dla was modlimy.

Na koniec niech mi wolno będzie przytoczyć niezwykle ważne słowa poselstwa naszego biskupa Tomáša Tyrlíka z jego niedawnego wideoprzesłania, dostępnego w internecie:

„’Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!‘ (Iz 26,20). Boży gniew i sąd nigdy nie miały w pierwszym rzędzie na celu zniszczenia, ale przede wszystkim oczyszczenie. Objawiały ludziom Bożą suwerenność. Nie wolno nam stracić z oczu tej perspektywy. Ich celem było odrodzenie duchowe, oczyszczenie, bojaźń Boża, pokora, poszukiwanie Bożego oblicza. Czytamy o tym w wielu psalmach. Przyjmujmy w ten sposób także obecny czas.

Z powyższym tekstem kojarzy nam się także podobne słowo Pana Jezusa z Kazania na Górze: ‚Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy dzrwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie‘ (Mt 6,6). Słowo to jest wielce aktualne właśnie w dzisiejszej sytuacji w kraju i na świecie. Nasze kościoły i domy zborowe są zamknięte. Nie odbywają się zgromadzenia. Wielu z nas spędza teraz większość czasu w swoich domach. Wejdźmy do swych pokoików, zamknijmy drzwi i módlmy się! Módlmy się, czekajmy na Boga, a On będzie działał.

Jestem przekonany, że modlitwa jest kluczem do przebudzenia duchowego i przemiany. (…) Tematów do modlitwy mamy pod dostatkiem. Módlmy się, aby się Bóg zmiłował nad tym światem i darował jeszcze czas łaski oraz nowej odwilży duchowej, by Duch Święty otwierał drzwi ludzkich serc, które były do tej pory zamknięte na Jego działanie. Módlmy się, aby Duch Święty odnawiał nas samych, a przez nas ludzi wokół nas.

Życzę wam pokoju Bożego pośród niespokojnych czasów i siły od Pana, kiedy ubywa ludzkich sił. Zostańcie z Bogiem!”

Růžena Jurczková (–), kuratorka                                        ks. Janusz Kożusznik (–), pastor zboru

W Hawierzowie Suchej, dnia 29. 3. 2020 r.

jak

jak

Leave a Reply