Dnia 10 listopada 2022 r., dokładnie w 539. rocznicę urodzin ks. dra Marcina Lutra, miało miejsce w sali domu parafialnego w Dębowcu wyjazdowe posiedzenie rady redakcyjnej periodyków Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Rada zebrała się w składzie: ks. sen. Janusz Kożusznik z Hawierzowa Suchej – redaktor naczelny, ks. Vlastimil Ciesar z Ligotki Kameralnej – zastępca redaktora naczelnego, ks. sen. Roman Brzezina z Bogumina, ks. Vladislav Volný z Ostrawy oraz kurator senioralny Milan Zielina z Orłowej.

Czwartkowe dopołudnie rada poświęciła na opracowanie tematów poszczególnych numerów miesięcznika „Přítel – Przyjaciel” na rok 2023, który w Kościele na Zaolziu będzie Rokiem Relacji Międzypokoleniowych (Rok mezigeneračních vztahů). Pismo ewangelickie „Przyjaciel Ludu” wydawane było od roku 1885 w Nawsiu, redaktorem naczelnym był przez lata ks. Franciszek Michejda. W okresie międzywojennym Kościół na Zaolziu wydawał czasopismo pod tytułem „Ewangelik”, redaktorem naczelnym był przez najdłuższy okres ks. Jan Unicki. Po II wojnie światowej ponownie odrodził się „Przyjaciel Ludu – Přítel lidu”. Od 1948 roku pismo wydawane jest w Czeskim Cieszynie. W roku 2002 jego nazwa zmieniona została na „Přítel – Przyjaciel”. Wychodzi na pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Jest pismem dwujęzycznym, czesko-polskim.

Część czasu poświęcono także wydawanemu corocznie „Kalendarzowi Ewangelickiemu” (Evangelický kalendář), który ukaże się drukiem na przełomie listopada i grudnia, a poświęcony jest także tematowi roku 2023. Wydawanie tego typu periodyków to tradycja charakterystyczna dla Śląska Cieszyńskiego, która niezmiennie przetrwała od XIX wieku. Pierwszy cieszyński kalendarz ukazał się bowiem w roku 1857. Kalendarz ewangelicki w wersji zaolziańskiej wydawany jest od roku 1933. Do tego momentu istniał jeden wspólny kalendarz dla ludu ewangelickiego po obu stronach Olzy i w obydwu krajach. Jednakże właśnie ze względu na komplikacje związane z przewożeniem wydrukowanych egzemplarzy przez granicę państwową, zbory Ewangelicko–Augsburskiego Kościoła na Wschodnim Śląsku w Czechosłowacji zdecydowały się na wydawanie własnego rocznika. Do dziś dnia kalendarz wychodzi co roku w Adwencie, jest również wydawnictwem czesko-polskim.

Posiedzenie robocze zakończono spacerem po centrum Dębowca, odwiedzinami tężni solankowej oraz wspólnym obiadem w restauracji „Solanka”. Członkowie rady dziękują Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie, filiałowi w Dębowcu, za gościnne przyjęcie!

jak

jak