„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ zpívá se ve známé písni Marty Kubišové, která parafrázuje modlitbu Jana Amose Komenského. Mír – zejména Boží mír – je něco víc, než jenom klid zbraní, je to stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se modlíme. Za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

Jako každý rok, připravovala i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce však, za mimořádné situace v níž se nalézáme, jsme museli námi připravený program i scénář pořadu s ohledem na daná opatření zásadně změnit. I přesto ale jsme se snažili jeho konáním, byť v omezené míře, přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je Komenského „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“ a celkovým zastřešujícím tématem „Žít ve společném domě.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné i tématice pomoci potřebným, které zasáhla epidemie koronaviru, jejíž druhou vlnu nyní bolestivě prožíváme a která nám nedovoluje shromažďovat se ve sborech, kostelech a modlitebnách.

Ekumenická rada církví vyzývá věřící všech církví, aby se v neděli 25. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, spojili v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji, poděkovali za svobodu a poprosili za ochranu od všeho zlého. Můžeme k tomu použít třebas níže uvedenou modlitbu:

 

Všemohoucí Bože,

doznáváme, že jsme si nevážili tvé laskavosti a péče,

že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,

že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,

a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.

Prosíme tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,

vždyť ty jsi Světlem světa,

jen u tebe a v tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.

Vlij do našich srdcí lásku a naději,

daruj nám pokoj, v této nelehké době,

posiluj nás v těžkých chvílích našeho života

a osvoboď nás od strachu.

Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,

buď útěchou všem, kteří trpí

a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.

Žijeme v jednom společném domově,

který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.

Děkujeme ti, že zde přebýváš s námi.

Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.

V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou na pokraji života, za jejich uzdravení a povolá-li je Pán, za jejich vysvobození k životu věčnému. Přímluvy za ty, kteří čelí kvůli situaci pandemie ztrátě zaměstnání, příjmů pro zajištění chodu života jejich rodiny. Přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně.

S díky a přáním Božího požehnání a posily

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví

jak

jak