Aniela Szarek
„Piękna starość”
Wydawnictwo Warto, 2020


W czasie tegorocznego 71. Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dziegielowie, odbywającego się on-line, swą premierę miała książka biskupiny Anieli Szarek pt. „Piękna starość”. To książka pełna prostych i mądrych rozważań. Do powolnego czytania i rozmyślania nad przemijaniem, kruchością życia, ale i zachęcająca do wykorzystania czasu emerytury w sensowy i satysfakcjonujący sposób. Autorka w bezpośredni sposób napisała o starości, jej trudach i tkwiącym w niej potencjale, a przede wszystkim o swoim osobistym poleganiu na Bogu w każdej sprawie.

Albert Schweitzer napisał: „To, co najważniejsze w naszym życiu, gdy odchodzimy, to ślady miłości, które pozostawiamy po sobie”. I ta myśl przyświecała mężowi Autorki, biskupowi Janowi Szarkowi, który zebrał listy, pamiętniki i notatki swojej żony, i postanowił, że powstanie z nich książka. Jego pragnieniem jest, żeby stała się ona dla każdego czytelnika śladami życia Anieli i świadectwem jej wiary, a tym samym pomogła zachować ją we wdzięcznej pamięci.

 

Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik
„Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy”
Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2020


Licząca zaledwie dwadzieścia pięć wierszy księga biblijna doczekała się obszernego komentarza, w którym autorzy starali się zwrócić uwagę nie tylko na podkreślane przez wielu komentatorów wątki parenetyczne, ale także (a nawet przede wszystkim) na treść teologiczną, która – jak wykazały analizy – koncentruje się zasadniczo wokół soteriologii i chrystologii.

Nowa publikacja Kaliny Wojciechowskiej i ks. Mariusza Rosika jest dziełem bez precedensu nie tylko w biblistyce polskiej, ale także światowej. Dwadzieścia pięć wersetów zawartych w Liście św. Judy doczekało się odrębnego i obszernego komentarza, który otwiera okno na fascynujący świat apokaliptyki żydowskiej, judaizmu hellenistycznego, literatury grecko-rzymskiej oraz tekstów patrystycznych.

Tekst czyta się z dużym zainteresowaniem i podziwem dla kunsztu egzegetycznego i erudycji autorów. Niniejszy komentarz pozwala lepiej zrozumieć zachwyt Orygenesa, który określił list św. Judy jako tekst „pełen słów niebiańskiej łaski” (Komentarz do Ewangelii Mateusza X, 17). List św. Judy, który nie ma zbyt wielu opracowań i często w komentarzach jest łączony z 2 Listem św. Piotra lub innymi listami katolickim  doczekał się poważnego potraktowania. Na uwagę zasługuje fakt, że autorzy niniejszego Komentarza pochodzą z różnych tradycji – luterańskiej i katolickiej – co pozwala na osadzenie analizowanych treści w głębszym kontekście ekumenicznym oraz na formułowanie wniosków w szerszej perspektywie kulturowej. Dzięki temu zaprezentowany Komentarz jest w wielu punktach nowatorski i zachwyca „naukową świeżością” . Autorzy wykorzystują najnowszą literaturę specjalistyczną, aby na jej bazie przedstawić własne, twórcze wnioski badawcze.

Komentarz złożony jest z dwóch części. W pierwszej części autorzy w sposób przystępny i klarowny wprowadzają w lekturę listu św. Judy podejmując zagadnienia związane z najstarszymi świadectwami tekstu, z kanonicznością, autorstwem, czasem powstania, adresatami oraz aspektami literackimi, zwłaszcza strukturą tekstu. Na bazie tego fundamentu zbudowana jest druga część dzieła, która stanowi już właściwy komentarz omawiający poszczególne wersety listu św. Judy. Dzięki wnikliwej analizie autorzy nie tylko przybliżają nam treść i interpretację tekstu, ale wnikają w intencje autora natchnionego zauważając jego predylekcję do stosowania trypletów, barwnych obrazów i paralelizmów o charakterze eksplikatywnym zaczerpniętych z tekstów biblijnych i pozabiblijnych.

Wnikając w głębię przesłania tej księgi biblijnej autorzy ukazują obecną w niej chrystologię preegzystencjalną pozostającą w harmonii z apokaliptyką i eschatologią. Analizy tekstu greckiego w kontekście Biblii hebrajskiej i Septuaginty są prowadzone na najwyższym światowym poziomie. Wprowadzenie do komentarza w formie kursywy żydowskich i greckich tekstów literatury międzytestamentalnej oraz tekstow literatury wczesnochrześcijańskiej stanowi wielką pomoc dla czytelnika w możliwości porównania objaśnianych kwestii. Zwrócenie uwagi w komentarzu na strukturę koncentryczną tekstu, na jego retorykę i funkcjonowanie w niektórych fragmentach jako swoistego midraszu ukazuje kunszt literacki autora natchnionego. Komentarz podkreśla dynamikę i progresywność soteriologii zaprezentowanej w liście św. Judy, co stanowi istotny klucz hermeneutyczny do percepcji Bożego objawienia. Interpretacja tekstu Judy w perspektywie historycznej, soteriologiczno-eschatologicznej oraz chrystologicznej ukazuje jego bogactwo i dobrze przemyślaną konstrukcję. Ukazanie relacji pomiędzy sądem a historią zbawienia stanowi bardzo aktualną rzeczywistość dla świata XXI wieku – zwłaszcza dla obecnej sytuacji pandemii, którą przeżywamy.

 

Do nabycia w Księgarni Warto: warto.com.pl

jak

jak

Leave a Reply